SA 生有樓外側
SB 生有樓
TA 花名樓外側
TB 花名樓
A 文鴻樓
U 旭光中心

圖書館 生有樓5樓
學校食堂 文鴻樓地下一樓

 

英文+後第一碼為樓層數

例:A514 =文鴻樓五樓14號

111年09月更新 資料來自
吳鳳科技大學 總務處 保管組